• Alle online-diensten op één plek
  • Meer dan 10 jaar ervaring
  • Maatwerk is altijd mogelijk

Algemene voorwaarden

Wij hanteren algemene voorwaarden voor al onze overeenkomsten.
Je vindt onze voorwaarden hieronder. Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – algemeen
Artikel 2 – offerte, overreenkomst en bevestiging
Artikel 3 – levering en levertijd
Artikel 4 – rechten van intellectuelle eigendom en eigendomsrechten
Artikel 5 – gebruik en licentie
Artikel 6 – drukwerk
Artikel 7 – honorarium en bijkomende kosten
Artikel 8 – betaling
Artikel 9 – aansprekelijkheid
Artikel 10 – privacy bepalingen

Artikel 1 – algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, leveringen en diensten tussen de opdrachtgever en Olvibes.
1.2 Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend als deze tussen beide partijen schriftelijk / via email /online zijn bevestigd.
1.3 De opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden, evenals er zich geheel akkoord mee te verklaren.

Artikel 2 – offerte, overreenkomst en bevestiging
2.1 Offertes zijn vrijblijvend en tot 30 dagen na datum geldig.
2.2 Wanneer de inhoud van de opdracht verandert, kan de oorspronkelijke prijsopgave wijzigen.
2.3 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk / online / via email te worden bevestigd. Enkel na ontvangst van deze bevestiging zal Olvibes de opdracht zo spoedig mogelijk inplannen en starten met de uitvoering.
2.4 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereen komstig aanpassen.
2.5 Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.

Artikel 3 – levering en levertijd
3.1 De opdrachtgever verplicht zich tot het tijdig aanleveren van benodigde, volledige, en duidelijke gegevens en/of materialen om een tijdige en goede levering door Olvibes mogelijk te maken.
3.2 De door Olvibes opgegeven leveringstermijnen zijn altijd indicatief. Olvibes behoudt zich het recht voor om de aangegeven opleveringstermijn te verlengen ten tijde van drukte of andere omstandigheden.
3.3 Bij wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst kan de overeengekomen levertijd overschreden worden.
3.4 Overeengekomen deadlines zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Olvibes worden verstrekt, is de uitvoeringstermijn en opleverdatum
niet meer gegarandeerd. Het project wordt achteraan in de planning gezet.
3.5 De oplevering van de ontwerpen wordt digitaal via Google Drive (drive.google.com) gedaan. De opdrachtgever heeft gedurende 30 dagen de tijd om alle ontwerpen en aanvullende bestanden te downloaden uit Google Drive. De opdrachtgever heeft na oplevering van een website 15 dagen de tijd om
(kleine) opmerkingen of aanpassingen door te geven. Eventuele wijzigingen en/of uitbreidingen na deze trial periode van
15 dagen, zullen achteraf gefactureerd worden volgens het dan geldende uurtarief.
3.7 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Olvibes naar elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 4 – rechten van intellectuelle eigendom en eigendomsrechten
4.1 Alle intellectuele eigendommen van de door Olvibes ontworpen/tot stand gebrachte grafische uitingen (ontwerpen, schetsen, illustraties, voorontwerpen, websites e.d.) komen toe aan Olvibes.
4.2 Olvibes is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. De opdrachtgever
bevestigt dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal, merknamen) die aan Olvibes worden geleverd, eigendom zijn van de opdrachtgever en sluit hiermee alle aansprakelijkheid van Olvibes uit. De opdrachtgever mag geen gebruik maken van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright
en/of bestaande merknamen.
4.3 Opdrachtgever kan z’n merknaam en/of logo registreren en beschermen door deze online te deponeren (aanvragen) bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Dit is de officiële instantie voor merkregistratie in de Benelux.

Artikel 5. gebruik en licentie
5.1 Nadat alle verplichtingen van beide partijen zijn voldaan, krijgt de opdrachtgever een exclusieve licentie tot het volledige gebruik van het ontwerp voor onbepaalde tijd.
5.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de grafische uitingen/ ontwerpen en websites te gebruiken als 1) er niet wordt voldaan aan de (betalings-)verplichting die in de overeenkomst is afgesproken of indien 2) de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.
5.3 Olvibes behoudt ten allen tijde het recht om elementen uit een ontwerp te hergebruiken in andere toepassingen.
5.4 Zolang er geen nadere afspraken over zijn gemaakt, heeft Olvibes met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp en/of het concept, te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

Artikel 6. drukwerk
6.1 Olvibes kan drukwerk regelen en begeleiden. Hierbij is Olvibes op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt volledig bij de opdrachtgever en drukker.
6.2 De opdrachtgever zal alle drukbestanden op tekst, kleur en beeld grondig nakijken, voordat er tot productie wordt overgegaan.
6.3 Kleurafwijkingen ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken zijn mogelijk. Geringe kleurafwijkingen (met een digitaal bestand) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk.

Artikel 7 – honorarium en bijkomende kosten
7.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die Olvibes voor de uitvoering van de opdracht maakt voor vergoeding in aanmerking. Gedacht kan worden aan reiskosten, aanschaf van lettertypen, stockfoto’s, etc.
7.2 Werkzaamheden die buiten de overeenkomst vallen is meerwerk en worden volgens het dan geldende uurtarief van Olvibes in rekening gebracht.
7.3 Wanneer Olvibes meer of andere werkzaamheden moet verrichten als gevolg van onjuist verstrekte gegevens en/of materialen, dan zullen deze werkzaamheden apart in rekening worden gebracht volgens het dan geldende uurtarief van Olvibes.
7.4 Werkafspraken vinden in principe plaats op locatie in Amsterdam. Indien partijen overeenkomen dat afspraken buiten Amsterdam plaatsvinden, dan zullen reistijd en reiskosten in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever. Reistijd wordt gefactureerd tegen 50% van het dan geldende uurtarief en reiskosten worden gefactureerd tegen €0.19 per kilometer of een treinkaartje 2e klas.
7.5 De aanschaf en rechtenoverdracht van lettertypen die meer dan 50 euro kosten, worden –na goedkeuring door de opdrachtgever- aanvullend begroot.

Artikel 8 – betaling
8.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum mits anders overeengekomen. Na het verstrijken van
14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd.
8.2 Wanneer betaling van de factuur of het resterende deel daarvan na afronding van de opdracht en oplevering van de bestanden uitblijft, zal Olvibes de factuur uit handen geven aan een incassobureau. In dat geval zullen door het incassobureau alle (buiten) gerechtelijke, incasso en overige kosten aan de opdrachtgever worden doorberekend.
8.3 Alle bedragen zijn exclusief 21% Nederlandse BTW.
8.4 Na goedkeuring van de offerte / plan van aanpak wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Zodra het project is afgerond en opgeleverd, wordt de overige 50% gefactureerd.
8.5 Facturen worden alleen digitaal verstrekt. Indien opdrachtgever een papieren factuur wenst te ontvangen, dan is deze aan te vragen via info@olvibes.nl

Artikel 9 – aansprekelijkheid
9.1 Olvibes is niet aansprakelijk voor: 9.1.1 Van, door, of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben. 9.1.2 Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever. En alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien. 9.1.3 Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan Olvibes.
9.1.4 Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekst indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt. Fouten moeten in dit geval in de proef wel waarneembaar zijn geweest

Artikel 10 – privacy bepalingen
Persoonlijke informatie, aangeleverde documenten en beeld- en geluidsmateriaal van de opdrachtgever blijven vertrouwelijk. Olvibes verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.

Disclaimer
De informatie in deze algemene voorwaarden zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Olvibes behoudt het recht deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen of aan te passen en wijst alle aansprakelijkheid voor onvolkomenheden, onjuistheden en de gevolgen hiervan af.

agartala sex com desipornx.mobi sadi.com
indin sexi vidio hotmoza.tv www.xvedeo.com
bengali blue film hot redwap2.com xxnx sister
bhojpuri hot xxx video indiansexmms.info animal fuck women
anika kabir shokh justindianporn2.com clips age com
www xnxx2 com kashtanka.tv hindi dubbed xvideo
kannada sex vedeos hindipornvideos.info young mother sex
muslim xvideo rajwap.tv xx bf sexy
कल्याण पैनल sobazo.com y2 mete
water sex videos pakistanporn.info sex on tumblr
babesvdo.com xxxlib.mobi park scandal
teen69.com redwap.me pakistani xvideos
men.com on daftsex.com redwap2.com priya rai videos
xxx hindi video clip smutindia.pro dengulata
indan sxx javmobile.mobi tamil sex mp4 video download